Menu Close

หมวดหมู่: activities กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ

โครงการความร่วมมือระหว่างสถานสอนภาษา AUA กับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในการอบรมความรู้เรื่อง “English for Public Speaking” สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ปวช. และ ปวส. ในวันที่ 8 มีนาคม 2566

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ อ่านต่อ

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเน้นความยั่งยืนแบบสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับสาอ่านต่อ

สาขาวิชาการบัญชีได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุอ่านต่อ

เชิญ หิรัญบัฎ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ถวายแด่ พระพรหมวชิรานุวัตร (อาทร อินทปญโญ ป.ธ.๙.)

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 256อ่านต่อ