สาขาวิชาการบัญชี    4 ปีปกติ  (วุฒิ ม.6,ปวช)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นายธนายุต คำหารพล
2 นางสาวชาลิสา ไทรสาหร่าย
2 นางสาวเมธาวดี ทับทอง

หมายเหตุ  


สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล    4 ปีปกติ  (วุฒิ ม.6,ปวช)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นายกฤษฎา สังข์งาม
2 นางสาวนันทมล เตชสิทธิกุล
3 นางสาวนิชนันท์ บุญถิน
4 นางสาวเจนสุดา เเก้วจินดา
5 นายจารุเดช ช้างเดชา
6 นายบรรณวิชญ์ สุกใส
7 นางสาวชวิศา ขันทอง
8 นายสรศักดิ์ อมศิริ
9 นายเทพอรุณ ผลทับทูล

หมายเหตุ  


สาขาวิชาเทคโนโลยีทางธุรกิจดิจิทัล    4 ปีปกติ  (วุฒิ ม.6,ปวช)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นายนัฐนนท์ เอกภพโยธิน
2 นางสาวสานิกุล พฤกษานิตย์
3 นายนทีมารค ดอกจันทร์
4 นางสาวกฤษติยาพร ดาวสุข
5 นายอาคม จงอมรสุข
6 นายอเนชา อับดุลลา

หมายเหตุ  


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)    4 ปีปกติ  (วุฒิ ม.6,ปวช)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวนันทมาดา ระฆังทอง
2 นางสาวทิพรัศมิ์ บุญลือพันธ์
3 นางสาวธัญชนก ยุทธ์ธนประภา

หมายเหตุ  


สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ – การจัดการสมัยใหม่    4 ปีปกติ  (วุฒิ ม.6,ปวช)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวพิรัญญา บุญรักษาสุข

หมายเหตุ  


สาขาวิชาการบัญชี   4 ปีเทียบโอนรายวิชา ปกติ  (วุฒิ ปวส.)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวทักษิณา กองบัวแก้ว
2 นางสาวธัญลักษณ์ จีนโก๊ว
3 นางสาวอุษารัตน์ กั่งเซ่ง

หมายเหตุ  


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  4 ปีเทียบโอนรายวิชา ปกติ  (วุฒิ ปวส.)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวรุ้งลาวัลย์ เอียดคง
2 นางสาวมณฑากาญจน์ โรจนะ
3 นางสาวเกตศิณี ศรีสุวรรณ์

หมายเหตุ  


สาขาวิชาการบัญชี    4 ปีเทียบโอนรายวิชา สมทบ  (วุฒิ ปวส.)  คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ลำดับที่ ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวประภาภรณ์ แก้วใส
2 นายธนบูลย์ เสวกจินดา

หมายเหตุ