สำนักงานการศึกษาทางไกล มีความประสงค์เปิดรับสมัครอาจารย์สอนออกอากาศการศึกษาทางไกล ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม สศทท.13 (dltv13) ทุกวันพฤหัสบดี – วันอาทิตย์ และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผู้สนใจต่อไป ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนท่านใดประสงค์เข้าร่วมสอนออกอากาศ สามารถติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครกลับมาที่สำนักงานการศึกษาทางไกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กม.242 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 หรือทาง E-mail : dltv13@rmutr.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566  ดาวน์โหลดใสมัครการสอนออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม