คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อังคณา จัตตามาศ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลบุคลากรผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามมติการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคลากรดีเด่น ด้านงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ วันที่ 21 สิงหาคม 2566