Menu Close

โครงการสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ด้วยธุรกิจ Digital ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี


ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยสาขาวิชาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หิรัญสถาพร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ และนักศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการจัดการ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ด้วยธุรกิจ Digital โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หิรัญสถาพร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ ที่ปรึกษาสถานประกอบการดีเด่นกระทรวงอุตสาหกรรม และคุณปริญญา สิงโตทอง เจ้าของแฟรนไชส์หมูทอดบ้านแขก เป็นวิทยากรในการสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี