Menu Close

ขั้นเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โครงการเพิ่มพูนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 หลักสูตร 4 ปี (ปกติ)

  • ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โครงการเพิ่มพูนความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63 หลักสูตร 4 ปี (ปกติ) ทั้ง 4 พื้นที่ รายละเอียดลิงค์สำหรับเข้าทำแบบทดสอบจะประกาศอีกครั้งผ่าน https://grade.rmutr.ac.th