ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เรื่อง สิทธิประโยชน์ จากการเป็นสมาชิกและสวัสดิการความมั่นคง ในยามเกษียณ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ นักศึกษาที่เข้าร่วมสามารถนับชั่วโมงกิจกรรม ประเภทกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 3 ชั่วโมง และ ชั่วโมงจิตสาธารณะ (กยศ.) จำนวน 3 ชั่วโมง