คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรพิมล ขำเพชร และ อาจารย์นงลักษณ์ ลัคนทินากร  อาจารย์ประจำสาขาวิชา การจัดการ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่อง Social Enterprise : Creating an Equitable Strategy in Entrepreneurship towards Achieving Competitive Advantage. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, Volume 18, Issue 2, April-June 2023, pp 1-14 โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 13 กันยายน 2566