คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช อาจารย์สุรัชฎา เมฆขลา และ อาจารย์ ดร.เกวลี แก่นจันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ เรื่อง บริการวิชาการเพื่อสังคมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตำบลนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี., วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566), เลขหน้า 176-187 โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามมติการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ในวันที่ 13 กันยายน 2566