ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมพร้อมทั้ง ดร.เกวลี แก่นจันดา หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน  รวมถึงหัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขา นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1/2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงแนวปฏิบัติ และการร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม สน.บน.ชั้น 2 อาคาร 100 ปี