ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทั้ง 3 พื้น เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย รศ.ดร.ภรณี ศิริโชติ ผศ.ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม