งานสภามหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ฉบับ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ฉบับ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ที่ http://rcouncil2.rmutr.ac.th หัวข้อ “ข้อบังคับ” และ “ระเบียบ”