Menu Close

ขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติครั้งที่ 3

  • ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญชวนเข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม