Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

  • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม