Menu Close

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ได้จัดและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565  ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม สน.บน. ชั้น 2 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ