Menu Close

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลที่เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อเสนอเข้ารับการพิจรณาสรรหาเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น