Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 6

  • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 6 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม