Menu Close

เปิดบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

  • เปิดบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)ด้วยระบบดิจิทัล ในวันที่ 24 กันยายน 2565 โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบสำหรับนักศึกษา 300 บาท และบุคคลทั่วไป 600 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2565    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม