Menu Close

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

  • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร “AUN-QA Implementation and Gap Analysisversion 4 รุ่นท่ 8” สำหรับผู้บริหารด้านวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือจากหลักสูตรที่จะใช้เกณฑ์ AUN-QA Version 4 ในวันที่ 15-16 กันยายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม