Menu Close

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.พัชราภรณ์ ชัยพัฒนเมธี อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช และ ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิระวดี ตั้งสกุลทองปาลี ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 กันยายน 2565