Menu Close

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

  • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อัชฌาพร กว้างสวาสดิ์ ที่ได้รับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ วันที่ 16 กันยายน 2565