Menu Close

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและ CWIE

  •  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจทั้ง 3 พื้นที่ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสหกิจศึกษาและ CWIE ในระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2565 ณ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมทั้ง ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร CWIE และ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ สุลักษณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการรับปรึกษาการจัดการ CWIE และ อบรมเรื่อง “Mindset ในการทำงาน” โดยได้รับเกียรติจากคุณลักษณา โพธิ์ศรี และทีมงาน เป็นวิทยากรอภิปราย

ดูรูปเพิ่มเติม