Menu Close

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

ด้วยศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน CTBU – RMUTR คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) และสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ Chongqing Technology and Business University (CTBU) จัดโครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (体验中泰-大开眼界) ครั้งที่ 2 ระดับนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2565 และ วันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์ ZOOM ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ชาวจีนของ Chongqing Technology and Business University เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านต่างๆ เช่น การออกเสียงภาษาจีน การท่องเที่ยวในประเทศจีน  ธุรกิจจีน  การแต่งกายของชาวจีน การถักเชือกจีน เป็นต้น และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ อาจารย์ ดร.ศุภมาส เจียมรังสรรค์ ในรายวิชาศิลปะผ้ามัดย้อม และ ผศ.ดร.สิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์ ในรายวิชาขนมไทย