สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneur Creation : NEC) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปัทมาพร มนต์สา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ จุดเริ่มต้นและเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ของธุรกิจสมุนไพรไทย  ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์