สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนศีล แท้เที่ยงเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ