คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) นำโดย ผู้บริหาร พร้อมด้วย อาจารย์กิตติ ธารอุดมโชค หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ประจำสาขา และนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในโอกาสนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ ณ Chongqing Technology and Business University เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และแจ้งกำหนดการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา และผู้ปกครองรับทราบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ  ให้เกียรติมอบโอวาทแก่นักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในครั้งนี้ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM MEETING