สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์อรพินท์  อิ่มจงใจรักษ์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ประจำสาขาวิชา และนักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารสู่การเป็นนักบัญชีมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นทษร สุขสารอมรกุล กรรมการผู้จัดการและตัวแทนด้านบุคลิกภาพ บริษัทบุคลิกดี จำกัด บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร” และ “การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการพูดและการนำเสนอสำหรับการทำงาน” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.15 – 14.30 น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ