สาขาวิชาการบัญชี บพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศหลักสูตรบัญชีบัณฑิต แก่นักศึกษา การบัญชี ภาคสมทบ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มาให้โอวาทแก่นักศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธสิทธิ์ พูลดี ผู้ริเริ่มหลักสูตรบัญชีภาคสมทบ มากล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาท ตลอดจนแนะแนวทางแก่นักศึกษาบัญชีภาคสมทบหลังสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ ชั้น 5 อาคาร 108 ปี