Menu Close

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฯ

แต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อ่านรายละเอียด