Menu Close

โครงการสำนึกรักบ้านเกิดเน้นความยั่งยืนแบบสร้างสรรค์ฯ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สาขาวิชาการตลาด ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ร่วมด้วย คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด และ คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเน้นความยั่งยืนแบบสร้างสรรค์โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสุขวราราม ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยไปให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนสุขวราราม ในการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่กลุ่มช่วงวัยเรียน ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิดอันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม