คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ชั้นปีที่ 3 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.เกวลี แก่นจันดา หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ เป็นผู้บรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดังกล่าว ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom meeting)