Menu Close

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำโดย อาจารย์ ดร.เกวลี แก่นจันดา หัวหน้างานสหกิจศึกษาและฝึกงาน พร้อมด้วย อาจารย์กีรติ วิจักขณะ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณาจารย์ประจำสาขา และ นักศึกษาสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อคณาจารย์ ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom meeting)