ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้เข้าร่วมเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน (CWIE DAY) ครั้งที่ 13 โดยมีนายสัมพันธ์ เย็นสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ปอว.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าจังหวัดนครปฐม , ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม และประธานเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนล่าง และรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งดร.กิตวิชัย ไชยพรศิริ นายอำเภอพุทธมณฑล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายและโอกาสของสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG” Challenges and Opportunities for CWIE to Drive BCG Economy” แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา