หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management


รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ไทย)
     บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)
     บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)

     Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)
     B.B.A. (Management)

ไฟล์รายละเอียดหลักสูตร

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

กลุ่มวิชา
     - การจัดการทั่วไป
     - การจัดการอุตสาหกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนทั้งหมด
     138 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร
ภาคปกติ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

ภาคสมทบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบโอนรายวิชา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบการอิสระ นักวิชาการ ผู้จัดการสำนักงาน ผู้จัดการโรงงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน พนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการโลจิสติกส์