ปรัชญา (Philosophy)

          สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มุ่งสู่สังคมการประกอบการ


วิสัยทัศน์ (Vision)

          “เป็นผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพที่ทันสมัย สู่สังคมการประกอบการ”


พันธกิจ (Mission)

 1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจที่มีคุณภาพในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
 2. สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
 5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
 6. พัฒนาศักยภาพของคณะสู่ระดับสากล

เป้าประสงค์ (Mission)

 1. บัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริหารธุรกิจมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการ ประกอบการ
 2. บัณฑิตมีศักยภาพในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารในระดับชาติ/นานาชาติ
 3. มีงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและนำไปเผยแพร่ตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาติ
 4. ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองทำให้คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น
 5. มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยร่วมกับพันธกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
 6. มีระบบบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
 7. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพรวมทั้งมีศักยภาพเชิงบริหารจัดการ
 8. ช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารขององค์กรได้ครอบคลุมและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะ
 9. มีคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)(Vision)

“ใฝ่ใจเป็นผู้นำ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม และจงรักภักดีต่อองค์กร”


ค่านิยมหลัก (Core Values)(Vision)

“ใฝ่รู้ ใจรักการบริการ รู้รักสามัคคี มีธรรมาภิบาล”