อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สมคะเนย์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร
รองคณบดีประจำพื้นที่วิทยาเขตวังไกลกังวล

อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
รองคณบดีประจำพื้นที่ศาลายา

นางสาวสาวิตรี เสนาพิทักษ์
หัวหน้าสำนักงานคณบดี