Menu Close

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงศ์ พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ สมคะเนย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

อาจารย์ ดร.ศุภรดา พิมพ์พรรค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป วิทาโน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด