Menu Close

คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ ศาลายา


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนรัญชลา กำไลทอง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำฝน เสนางคนิกร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 
 
 

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ จันทร์ประชุม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ ทองเนียม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์อุทัย แก้วกลม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 

 


 

 

รองศาสตราจารย์รุ่งทิวา ชูทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ


 

 

อาจารย์นิธินพ ทองวาสนาส่ง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ