คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา พลับพลึง
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีพัชร์ พาสุกรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์สุรัชฎา เมฆขลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์ ดร.ศุภมาส เจียมรังสรรค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา คล้ายอยู่
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์ ดร.พรพิมล ขำเพชร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์ ดร.เกวลี แก่นจันดา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์นงลักษณ์ ลัคนทินากร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี หิรัญสถาพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 

 


 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐปภัสร์ ฤทธิ์วัฒนวาณิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ