Menu Close

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด ศาลายา


 

 

อาจารย์ณัฐปภัสร์ เทียนจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุดา ลีลาสุวัฒน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศกร กฤษณะเสถียร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

อาจารย์พสชนันท์ บุญช่วย
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 
 
 

อาจารย์นลินี แสงอรัญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริญชย์ ณ ระนอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด

 

 


 

 

อาจารย์รัชพงศ์ กระตือหน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด