คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศาลายา


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหชัย สัตยธำรงเธียร
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 


 

 

อาจารย์ ดร.นฤทธิ์ เกิดวิเมลือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

อาจารย์ ดร.พรสรรค์ โรจนพานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

อาจารย์ศักรนันทน์ ปรีชาพาณิชยการ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

Miss. Covelette May Carupo Haguingan
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

อาจารย์ ดร.ปวริศร์ มาเกิด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

อาจารย์กฤตพร วงศ์ถาวร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ


 

 

อาจารย์ ดร.รพีภัทร มานะสุนทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ระหว่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ