คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ศาลายา


 

 

อาจารย์ ดร.วุฒิศักดิ์ เจริญวงศ์มิตร
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี

 


 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


 

 

อาจารย์ ดร.ชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี

 


 

 

อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ นามวงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
 
 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ สุขแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี