คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ วิทยาเขตวังไกลกังวล


 

 

อาจารย์ ดร.ธนภัทร สีสดใส
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พันธุ์เอี่ยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์สมใจ ศรีเนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสิทธิ์ นุชเนตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

อาจารย์สุภาพร เพชรัตน์กูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ

 


 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรวัลย์ ปิ่นชุมพลแสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ