คณาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล


 

 

อาจารย์อุไร มากคณา
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 


 

อาจารย์ ดร.ฉลอง รัตนพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 


 

 

อาจารย์ลักขณา บุญณรงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 


 

 

Mr.Troy Hylton Kritzinger
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 


 

 

อาจารย์นิพล เอกอุดม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 


 

 

Mr.Yajun Wang
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ