บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายบริหารและวางแผน วิทยาเขตวังไกลกังวล


 

 

นางสาวปาลิดา สถาพรศุภโชค
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 


 

 

นางสาวขวัญชนก พงษ์จีน
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 


 

 

นางสาวอัจฉรา สิริ บุญสนอง
ฝ่ายบริหารและวางแผน