บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาเขตวังไกลกังวล


 

 

นางสาวฐานิสรา สายเพ็ชร
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นายสิทธิรัตน์ หงอประดิษฐ์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นางสาวจุฑามาส โชติมา บุญสนอง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย