บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายวิชาการและวิจัย ศาลายา


 

 

นางสาวคณิศร์ณิชา กัญจสิริสกุลโชค
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นายวรากรณ์ นิ่มอนงค์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 


 

 

นางสาวนันทวัลย์ สร้อยสุวรรณ
ฝ่ายวิชาการและวิจัย