คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

 

อาจารย์กัลยา รัตนศิวะ
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 

 


 

 

อาจารย์พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 


 

 

อาจารย์ ดร.พัสกร สิงห์โต
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 


 

 

อาจารย์ ดร.มนต์รวี ทองเสน่ห์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 


 

 

อาจารย์ธรรญชนก นิลมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 


 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หงษ์ศิริ ภิยโยดิลกชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

 


 
 
 

อาจารย์พีรศุษม์ ทองพ่วง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


 

 

อาจารย์วิลาวัณย์ วิเศษวัชร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ