บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายบริหารและวางแผน บพิตรพิมุข จักรวรรดิ


 

 

นางสาววิภาดา เขียนนอก
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 


 

 

นางสาวนภัสสรณ์ บุญเลี้ยง
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 


 

 

นางสาววันวิสา พังงา
ฝ่ายบริหารและวางแผน

 


 

 

นางสาวสาวิตรี จอมกิติชัย
ฝ่ายบริหารและวางแผน