ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพภา  ชัยวัฒน์
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วาระที่ 1 : วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจีพัชร์  พาสุกรี
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 6 มกราคม 2553 - 5 มกราคม 2557
วาระที่ 2 ตั้งแต่ 11 เมษายน 2557 - 30 พฤศจิกายน 2560

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วาระที่ 1 : วันที่ 3 เมษายน 2561 - 3 พฤศจิกายน 2564

 

อาจารย์วัชรพล บุญสมบูรณ์
ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
วาระที่ 1 : วันที่ 2 มีนาคม 2565 ถึงปัจจุบัน